Nosná vložka asfaltových pásů | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Nosná vložka asfaltových pásů

Datum:13.1.2015

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce
 • ovlivňuje prostorovou stabilitu při výrobě i vlastní pokládce
 • ovlivňuje difúzní propustnost pásu 
 • ovlivňuje pevnost a průtažnost pásu 
 • ovlivňuje způsob natavování pásu 
 • ovlivňuje protipožární vlastnosti pásu 
 • ovlivňuje trvanlivost asfaltového pásu 
 • Jedná se o skleněné vlákno ve formě rohože (nižší pevnost) a tkaniny (vysoká pevnost). Syntetické nosné vložky jsou zastoupeny polyesterovou rohoží z nekonečného vlákna a krátkého vlákna a jejich předností je pružné chování. 
 • Skelná rohož jsou vlastně náhodně směrovaná vlákna, obecně má tak nižší pevnost, než skelná tkanina. - Skelná tkanina - jsou vzájemně orientovaná a spojená vlákna (přepočet z N/50 mm na kNm-1 se provede přenásobením součinitelem 0,02).
 • Polyesterová rohož - ve výrobě se nekonečné vlákno spřádá a tvoří rohož, která se propichuje a vyztužuje pojivem. 
 
 Typ vložky Pevnost (kNm-1)
 Tažnost (%)
 Skel. rouno (rohož) 4-8 2-4
 Skelná tkanina 20-25 2-4
 PES rohož 12-29* 30-60
 PES tkaninad do 20 do 20
 Spřažená až 32 30-50
 *výjimečně dosažená hodnota
 
nosna_vlozka_asfaltoveho_pasu 
 • U každé vyráběné nosné vložky je vlákno složkou, která zabezpečuje pevnost. Pojivo je složkou, zajišťující soudržnost a tvar nosné vložky. 
 • V každém případě jde o materiály, které mají v asfaltovém pásu odlišné funkce a odlišují se i materiálovými charakteristikami a z toho vyplývá, že celková pružnost a pevnost jako parametr nosné vložky je dána oběma složkami. 
 • Vlákna, která jsou zastoupená v nosné vložce tvoří převážně nespojitou fázi stmelenou pružným pojivem. Při zatížení se napětí začne projevovat na pojivu, které se elasticky deformuje a teprve potom se napětí přenáší do jednotlivých vláken nosné vložky. 
 • Hmotnost používaných nosných vložek je od 50 do 250 g/m2 a extrémně až 350 g/m2. 
 • Kombinovaná nosná vložka vznikne použitím dvou nebo tří vložek - spřažená neboli kompozitní. Spojení je dosaženo pomocí adhezních prostředků (lepidel) nebo tepelným lisováním. Kombinací materiálu spřažené nosné vložky může být několik. Nejčastěji se jedná o polyesterovou rohož se síťkou ze skleněných vláken nebo sendvič ze skleněných vláken mezi dvěma polyesterovými rohožemi. 

 • V rámci normy UEAtc je povoleno všeobecně smrštění volně položeného asfaltového modifikovaného pásu 0,5%, mechanicky kotvené jednovrstvé asfaltové povlakové krytiny do 0,3%. Evropská a zároveň česká norma ČSN EN 1107-1 připouštějí smrštění v procentech nebo desetinách procent, které však musí stanovit příslušný výrobce ve svých technických podmínkách (do 0,6%). 
 • Podle připravované ASTM D5147 se pro dosažení skutečné spolehlivosti a trvanlivosti a pro plné využití vlastnosti asfaltového pásu se nezávazně pro mechanicky kotvené a studenými aplikacemi (lepením do studeného asfaltu či polyuretanového lepidla) plnoplošně lepené jednovrstvé systémy doporučuje maximální volné smrštění asfaltového pásu v hodnotě 0,15-0,20%.
 • Zpracované Standardy modifikovaných asfaltových pásů jsou však daleko (proti normě UEAtc) přísnější a považují za maximální hodnotu volného smrštění 0,1% délky (např. pro pás délky 7,5m to je maximálně 7,5mm). 
Rozměrové změny asfaltových pásů je možné rozdělit na změny, které souvisí s tepelnou roztažností a dotvarováním. Objemové změny inicializují nebo podporují 
 • Použití asfaltů, které mají nižší teplotu měknutí kolem 80°C, pro penetrační i obalové vrstvy (většina oxidovaných asfaltů). Vlastnosti těchto asfaltů umožňují prokluz vrstev.
 • Degradací vlastností vrchní a spodní vrstvy pásu, které jsou z modifikovaných asfaltů, které vykazují zrychlenou degradaci - rozpad modifikátoru. Tyto asfalty ztrácejí elastické vlastnosti a tvrdnou. Vzniká kluzná vrstva mezi nimi a střední vrstvou z oxidovaného asfaltu, kterým je penetrována nosná vložka. Tím je opět umožněn prokluz.
 • Použití asfaltů, které obsahují větší množství těkavých složek - po jejich migraci dochází ke zmenšení objemu hmoty a opět ke smrštění, zmenšení asfaltového pásu.
 

Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Ochrana proti Radonu

Radon je nebezpečný radioaktivní plyn, který proniká na zemský povrch z horninového podloží, kde zamořuje objekty. Způsobuje mj. rakovinu plic. Tento plyn, resp. jeho projevy lze diagnostikovat a stavebními úpravami omezit jeho koncentrace v objektech na únosné množství. celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.