Obchodní podmínky Coleman univerzity 2017 | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Obchodní podmínky Coleman Univerzita 2019

obchodni_podminky_coleman_univerzita
 

 Investice do Vašich řemeslníků se Vám vrátí rychlostí jara!

 
Obchodní podmínky Coleman univerzity 2019
  
Obchodní podmínky programu Coleman univerzita se vztahují na všechny aktivity konané v rámci tohoto produktu fi rmy Coleman S.I., a.s. se sídlem Smetanova 1484, 75501 Vsetín, IČ: 25350048 (dále jen „společnost“), zejména na kurzy obsažené v tomto katalogu, jako i na případné kurzy připravené pro zákazníky společnosti na míru. Vystavením objednávky kurzu zákazník souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, které jsou součástí tohoto katalogu a kterými se řídí smlouva o účasti na kurzu mezi zákazníkem a společností; tyto Obchodní podmínky jsou rovněž uveřejněny na webových strán.
 
 
Smlouvu o účasti na kurzuuzavírá zákazník se společností na základě objednávky kurzu, a to buď osobně s obchodníkem v regionu, případně Objednávky kurzů směřujte na svého obchodníka v regionu, případně na e-mail univerzita@coleman.cz Objednávkový formulář mají k dispozici obchodníci nebo jej najdete na webu www.coleman.cz tak, že objednávku kurzu vyplní, podepíše a zašle na centrálu společnosti na e-mailovou adresu: univerzita@coleman.cz. Pro objednávku se použije formulář, který má k dispozici obchodník nebo jej lze najít na webu www.coleman.cz. Po objednání kurzu je zákazníkovi vystavena zálohová faktura, která musí být uhrazena nejpozději 14 dnů před zahájením kurzu. Smlouva o účasti na kurzu platí za uzavřenou uhrazením zálohy, kterým se rozumí připsání částky zálohy na účet společnosti. Po zaplacení zálohy v případě neúčasti na kurzu bude účtován storno poplatek ve výši 90% ceny kurzu, který je společnost oprávněna započítat na zálohu.
 
Všechny ceny kurzů jsou uvedeny v cenách bez DPH a zahrnují cenu kurzu a stravování v průběhu dne (oběd, nápoje) vyjma kurzu Školení ze zákona povinná, kde jsou v ceně jen nápoje. Společnost si vyhrazuje právo změnit místo konání kurzu nebo kurz v oznámeném termínu zrušit, případně navrhnout nový termín. V tomto případě se zákazník do 3 dnů rozhodne, zda má zájem kurz absolvovat i při změněných podmínkách. V případě dalšího nezájmu má zákazník právo na vrácení zaplacené zálohy v plné výši; vrácením zálohy současně zaniká smlouva o účasti na kurzu. Místem konání kurzu se míní lokalita uvedená u konkrétního kurzu a její nejbližší okolí.
 
Účast na kurzechje na vlastní nebezpečí účastníka. Každý účastník kurzu je povinen mít platné proškolení BOZP, používat odpovídající vlastní osobní ochranné pracovní prostředky po celou dobu kurzu a respektovat pokyny lektora. Praktické kurzy se konají v temperovaných halách, a proto je nutné, aby každý účastník kurzu byl teple oblečen. Účastníci kurzu se pohybují v prostorách společnosti, a proto dodržují všechna pravidla a pokyny sdělené ředitelem příslušné pobočky společnosti, který je pověřen organizací kurzu.
 
Účastnici kurzu mohou být v průběhu kurzu fotografování nebo fi lmováni za účelem tvorby propagačních materiálů Coleman univerzity; vystavením a podpisem objednávky zákazník vyjadřuje svůj souhlas s takovým užitím těchto fotografi í a fi lmů. Na konci každého kurzu probíhá ověření vědomostí účastníka kurzu. V případě pozitivního výsledku obdrží každý absolvent Certifi kát Coleman univerzity o absolvování kurzu. Společnost si vyhrazuje právo certifi kát účastníkovi nepředat, případně účastníka, který nerespektuje lektora, kurz narušuje nebo se jej aktivně neúčastní, z kurzu vykázat. Totéž platí i v případě, kdy účastník kurzu nerespektuje pravidla a pokyny ředitele pobočky společnosti, který je pověřen organizací kurzu. V takovém případě zákazníkovi nevzniká právo na vrácení ceny kurzu ani jeho poměrné části.

 
 

Další články

Pokrývač expert

5-ti denní kurz, který Vás naučí řešit montáž základních i netradičních střešních krytin se zaměřením na zpracování detailů a užití moderních materiálů. celý článek

14.10.2014

Pokrývač plechových krytin

5-ti denní praktický kurz Vás naučí pracovat s nejrozšířenějšími průmyslově vyráběnými plechovými střešními krytinami. Naučíte se vyřešit správně detaily a vyvarovat se nejčastějších chyb. celý článek

2.10.2014

Izolatér plochých střech

Až 50% hydroizolačních střešních systémů vykazuje závažné vady způsobené neodbornou montáží. Máme pro Vás řešení. celý článek

1.10.2014


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.