Požární bezpečnost střech | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Požadavky na požární bezpečnost střech

Autor:Stanislav Nohavica Datum:13.1.2015

Protože je obsah častých dotazů realizačních firem směřován k tomuto tématu, rozhodli jsme se věnovat tomuto problému hlouběji. Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby

 • byla umožněna bezpečná evakuace osob
 • bylo bráněno šíření požáru uvnitř objektu a mimo objekt
 • byl umožněn účinný zásah požárních jednotek při hašení a záchranných pracích 
V souvislosti se střechami jsou tyto požadavky směrovány právě na konstrukční a materiálové řešení střechy (na působení požáru na konstrukci jak zvenčí tak zevnitř - to znamená že se požadavky týkají jak podhledové tak nosné konstrukce střechy a v neposlední řadě i střešního pláště).
 
Co se týče střešního souvrství (celé střešní konstrukce), požadavky se týkají
 • požární odolnosti
 • požárně technických vlastností konstrukcí
 • požárně technických vlastností požitých hmot 

 pozarni_bezpecnost_strech

Požární odolnost

Je schopnost stavební konstrukce (v našem případě střechy) plnit svou funkci v případě požáru. Požární odolnost se udává v minutách. Rozsah zahrnutý normou je 15-180 minut. Požární odolnost se požaduje především u konstrukcí nosných a požárně dělících. Některé firmy se ale opírají o nesprávný názor, že požární bezpečnost v minutách udává čas, který umožní např. evakuaci do destrukce konstrukce, v našem případě střechy. Proto popíšeme všechny požadavky které jsou zahrnuty do požární odolnosti.
Jsou to
 • Únosnost a stabilita konstrukce (udává se u konstrukcí nosných) 
 • Celistvost konstrukce ( udává se u konstrukcí požárně dělících) 
 • Teplota na povrchu neohřívané strany konstrukce ( udává se u konstrukcí požárně dělících)
 • Hustota tepelného toku z neohřívané strany konstrukce ( udává se u konstrukcí požárně dělících) 
 • Mechanické působení (stěnové konstrukce) 
Na vysvětlení, proč nestačí aby se konstrukce za požadovanou dobu nezbortila, ale aby byl splněn například i požadavek na teplotu povrchu neohřívané strany konstrukce. Konstrukce může zůstat velice stabilní i v případě, že teplota jejího povrchu dosahuje velmi vysokých teplot. Pokud se bude ohrožená osoba snažit uniknout, nemá v cestě mechanické překážky ale vysoká teplota konstrukce (žhnutí) jí nedovolí opustit prostor sousedící s prostorem zasaženým ohněm.
K časté chybě u konstrukcí střech dochází k okamžiku, kdy realizační firma se záměrem ušetřit navrhuje na střechu (kde nosnou vrstvou je trapézový plech a na něm leží tepelná izolace) záměnu minerální vlny za polystyren. Trapézový plech jako kov velmi dobře vede teplo a polystyren sám o sobě velmi vysoké teploty v době požáru nevydrží. Proto pokud chcete nahrazovat minerální vlnu polystyrenem, nemůžete to provést v celé tloušťce izolace, ale na trapézový plech je potřeba položit vrstvu minerální vlny alespoň 40 mm a až na ni vrstvu polystyrenu. Tento problém odpadá, pokud je pod tepelnou izolací např. železobetonová deska nebo jiný nespalitelný strop. Z pohledu odolnosti střechy zvenčí je situace podobná.
 
 pozarni_bezpecnost_strech

Šíření požáru střešním pláštěm

Pokud na střeše hrozí požární riziko (střecha je v oblasti možného pádu hořících předmětů z okolních budov nebo na ni jsou vyústěna okna téže či jiné budovy), musí vykazovat střešní plášť požární odolnost k ochránění vnitřního prostoru budovy. Aby střecha vyhověla, musíme v ohrožené oblasti provést opatření, která zamezí šíření požáru a ochrání budovu pod střešním pláštěm. Toho můžeme dosáhnout opatřeními jako například
 • položením hydroizolací které samy o sobě brání šíření požáru (pásy či folie s požární odolností A (30° šikmé střechy) nebo B (15° ploché střechy)
 • sklon ve stupních určuje náklon kontrolního vzorku ve zkušebně
 • přidáním vrstvy kačírku nebo dlaždic na střešní plášť (zde musíme zvážit únosnost nosné konstrukce) 

Odkapávání hmot z podhledů stropů a střech

Tato charakteristika je sledována v místech, kde spodní část konstrukce střechy tvoří zároveň podhled a možným odkapáváním hořící hmoty by byly ohroženy unikající osoby. Pokud se rozhodnete sledovat vlastnosti vámi použitých materiálů ve střeše, určující chování materiálů v době požáru, následující tabulka vám pomůže s určením hořlavosti jednotlivých hmot. Údaje o zařazení jednotlivých výrobků by vám měl sdělit váš dodavatel nebo výrobce materiálu.

Stupeň hořlavosti stavebních hmot

A - Nehořlavé hmoty
B - Nesnadno hořlavé hmoty
C1 - Těžce hořlavé hmoty
C2 - Středně hořlavé hmoty
C3 - Lehce hořlavé hmoty
 
Dalším parametrem by měla být výše zmíněné chování hmot k zamezení šíření požáru střešním pláštěm (A,B).
 
Věříme, že zmíněné informace vám pomohou být o kousek napřed při projektování nebo provádění střech. Dávejte si pozor zejména na záměny hmot, které neznáte. Proto pokud si nejste jisti, kontaktujte náš poradenský servis.
 
 

Další články

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Ochrana proti Radonu

Radon je nebezpečný radioaktivní plyn, který proniká na zemský povrch z horninového podloží, kde zamořuje objekty. Způsobuje mj. rakovinu plic. Tento plyn, resp. jeho projevy lze diagnostikovat a stavebními úpravami omezit jeho koncentrace v objektech na únosné množství. celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.