Pravidelná kontrola střechy | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Pravidelná kontrola střechy

Datum:5.1.2016

Životnost všech stavebních konstrukcí závisí na jejich kvalitním provedení. Na co se ale často  zapomíná je jejich pravidelná kontrola, která může odhalit problém, jehož vyřešení prodlouží životnost střechy. Střešní konstrukce nejsou výjimkou.
Norma i zkušenosti našich odborníků doporučují kontrolovat střechu a její konstrukční části minimálně 2-krát do roka. Dále je také vhodná kontrola po bouřce, sněhové vánici či prudkém dešti.
 
Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí a nutná opatření na uchování jejich životnosti udává norma ČSN 73 1901.
 
Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí 
 
Konstrukční část Stav Cyklus kontrol (roky)
Povrch střechy Bez nečistot, náletové zeleně 0,5
Vtoky Průchozí, chráněné 0,5
Nátěry, nástřiky Souvislé, nepoškozené 1
Hydroizolační vrstva Neporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze změn 1
Tmelené spáry Pružný tmel bez trhlin, spojený s oběma povrchy 1
Oplechování, lemování Připevněné, těsné spoje 1
Nadstřešní konstrukce Soudržný a hydrofobní povrch, neproniká voda za hydroizolační vrstvu 1

 
Orientační cykly údržby a obnovy vybraných konstrukcí 
 
Konstrukční část Jak ztratí svoji funkci Odhad cyklu obnovy a údržby (roky) Četnost za životnost (roky) Nutná opatření
Tmelené spáry Trhliny v tmelu, odtržení od některého z povrchů 2 - 3 10 Odstranit tmel, nově zatmelit
Nátěry klempířských prvků Odlupování 3 - 5 4 - 6 Očistit, nové nátěry
Klasické omítky nadstřešních konstrukcí Ztráta soudržnosti, opadávání, odlupování, nasákavost 10 2 Nová omítka
Dlažba na podložkách položená na textilii Zanesení organickým spadem, zápach z tlení, náletová vegetace 5 4 Přeložení dlažby, výměna nebo vyčištění textilie
Spárovací hmota u lepené dlažby Vznik trhlin ve sparách, vydrolení hmoty ze spár 4 5 Provést přespárování
 
 
Jak je patrné z tabulky, každá prohlídka střechy by měla začínat kontrolou samotného povrchu střechy. Ten by neměl být znečištěný a neměla by se na něm vyskytovat náletová zeleň.
 
Velmi důležitá je kontrola průchodnosti střešních vtoků a svodů, i zde se můžou nacházet nečistoty. Ty je nutno  odstranit, aby nedocházelo k zadržování vody na střeše a  případné přetékání na nežádoucích místech, což může způsobit zatékání do střešní konstrukce a tvorbu plísní a map v podstřeší.
 
V návaznosti na možnost zatékání do střešní konstrukce se také kontrolujeme neporušenost povrchu hydroizolační vrstvy, těsnost jejích spojů a také těsnost a připevnění všech lemování.
 
U mechanicky kotvených střech vizuálně zkontrolujeme, zda není někde uvolněno kotvení, u střech přitížených
je zase důležitá kontrola podložek pod dlažbou. Tam se často vyskytuje špína a náletová zeleň, která může zapříčinit nerovnost dlažby a následné poškození hydroizolační vrstvy. U střešních konstrukcí kde jsou protisněhová opatření, popřípadě ventilační hlavice zkontrolujeme jejich funkčnost a případné zanesení nečistotami odstraníme.
 
Z výše uvedených informací je patrné, že kontrola střechy je pro udržení její funkčnosti a dlouhé životnosti velmi důležitá. Na střeše by se měla pohybovat pouze odpovědná, poučená osoba  a měla by dbát na svoji bezpečnost a na stávající klimatické podmínky. Například není vhodné aby se kontrola hydroizolační vrstvy s měkčeného PVC prováděla v zimním období či po dešti, kdy hrozí uklouznutí. Popřípadě při kontrole střechy, kde jsou jako hydroizolace použity  asfaltové pásy zase není vhodné vstupovat na střechu při vyšších teplotách. Tam hrozí vytvoření stop na pásech a jejich porušení.
 
 pravidelna_kontrola_kontrukce  
Vyboulení asfalt. pásu a následné nakupení nečistot  na ploché střeše. 
 Použití nekvalitního odvětrávacího komínku.

 kontrola_strechy  
Chybějící protisněhové opatření, které zapříčinilo rychlý sesuv sněhu a porušení střešního okna.
Náletová zeleň, která rozrušuje hydroizolační vrstvu. 
 
Pokud chcete více poradit s kontrolou Vaší střechy, či využít služeb odborníka, neváhejte se obrátit na naše  Poradenské studio Coleman S.I..

Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.