Svěřte střechu specialistům | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Svěřte svou střechu specialistům

Datum:25.5.2016

 
 
 
 

 
PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE
„SVĚŘTE SVOU STŘECHU SPECIALISTŮM“
 
Podmínky soutěže

1.   Název soutěže zní: „Svěřte svou střechu specialistům“

2.   Organizátorem a pořadatelem soutěže s názvem „Svěřte svou střechu specialistům“ je obchodní společnost COLEMAN S.I., a.s. se sídlem Smetanova 1848, 757 01 Vsetín, IČO: 25350048, zapsána v odd. B, vložce 1307
obchodního rejstříku  vedeného Krajským soudem v Ostravě (dále také jen „pořadatel“). Více informací je uveřejněno na webu www.coleman.cz. 
 
3.   Registrací do soutěže se rozumí nákup vybraných produktů, které jsou vyjmenovány níže pod bodem 6., v období od 1. června 2016, 07:00:00 hodin do 29. července 2016, 17:00:00 hodin, v některé z poboček pořadatele (netýká se prodejen franchisingového partnera WHA Šumperk).

4.   Soutěže  se může  zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let  mající  oprávnění  k podnikání s výjimkou zaměstnanců pořadatele včetně jeho obchodních zástupců a osob blízkých těmto osobám ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  a dále každá právnická osoba. Podmínkou účasti v soutěži jak fyzické, tak právnické osoby, je platná „Smlouva o obchodní spolupráci“ s pořadatelem.

5.   Soutěž je určena výhradně pro smluvní zákazníky pořadatele. Smluvním zákazníkem se rozumí zákazník, s níž má obchodní společnost COLEMAN S.I., a.s. uzavřenou písemnou „Smlouvu o obchodní spolupráci“ pro rok 2016 (dále jen „soutěžící“).

6.   Registrace do soutěže podléhá nákup pouze následujícího zboží:
 

Výrobce

Druh materiálu

Minimální množství nebo minimální uhrazená kupní cena pro registraci

Bramac

Základní tašky - Classic Star, Tegalit Star, Classic PLUS

100m2

KM- Beta

Základní tašky s povrchovou úpravou Briliant

100m2

Tondach

Základní glazované tuzemské tašky

100m2

Cembrit

Všechny šablony s povrchovou úpravou Dominant nebo Horal

50m2

HPI CZ

Protisněhové zábrany (katalog výrobce  str. 34-36, pro rok 2016/2017)

Pochůzné prvky a bezpečnostní háky (katalog výrobce str. 37-38, pro rok 2016/2017)

5.000,- Kč bez DPH

 

HPM-TEC

Produkty řady RAPI-TEC

2.000,- Kč bez DPH

Ruukki

Krytina Ruukki 40 a Ruukki 50

100m2

 

 

 

 
7.   Všechny dotazy týkající se soutěže lze zasílat na email: marketing@coleman.cz.  
 
Výhra v soutěži
 
8.   Výhercem soutěže se stávají  čtyři soutěžící, kteří budou vybráni losováním v úterý 16. srpna 2016 v sídle pořadatele.
 
9.   O výhře jednotlivých cen,  které jsou nepeněžité,  rozhodne náhodný výběr – losování tak, že vyhrávají ti soutěžící, kteří budou vylosováni jako první tři. Hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000,- Kč  a souhrn  všech  výher nepřesáhne částku 60 000,- Kč. Jednotlivé ceny jsou uvedeny v bodě 12. a budou rozděleny mezi výherce v pořadí, v jakém byli vylosováni.
10.   Losována budou čísla daňových dokladů. Losování provede pověřený zástupce pořadatele soutěže za účasti dalších dvou osob určených pořadatelem. O výsledku losování pověřený zástupce pořadatele vyhotoví zápis, který spolupodepíší také obě zúčastněné osoby.
11.   O výhře budou výherci informování emailem nebo telefonicky.
12.   Výhercům budou jejich výhry - ceny předány oficiálně představiteli pořadatele nejpozději do 30. září 2016. O  předání cen bude pořízen písemný záznam.  Výherci soutěže „Svěřte svou střechu specialistům“ obdrží od pořadatele následující věcné ceny:
 

Položka

Množství

Jednotka

Mobilní telefon Iphone 6 – pro výherce v 1. pořadí

1

Ks

Mobilní telefon Iphone SE – pro výherce ve 2. pořadí

1

Ks

Poukaz na zážitek Alegria – pro výherce ve 3. pořadí

1

Ks

 
13.   Výhra podléhá zdanění v souladu s platnými právními předpisy ČR  (zdanění provádí pořadatel).
 
Ostatní ustanovení vztahující se k výhře
 
14.   Výhercům pořadatel předá výhru v jedné ze svých provozovně uvedených na adrese:  http://www.coleman.cz/obchodni-centra/. Výherci po dohodě s pořadatelem ve sjednané době (která bude dohodnuta v rámci standardní pracovní doby od 8. do 17. hod.) a ve sjednané provozovně převezmou výhru a podepíší souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů ve lhůtě do 30. září 2016. V případě, že lhůta dle předchozí věty uplyne marně,  příslušný výherce ztrácí na výhru nárok a výhra se neudělí.  
15.   Výherci se zavazují umožnit pořadateli ověření své totožnosti podle jména, příjmení a data narození z občanského průkazu nebo cestovního pasu.  
16.   Pořadatel při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek si vyhrazuje právo soutěžící odpovídající za toto porušení ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Nepřevzatá výhra propadá obchodní společnosti COLEMAN S.I., a.s.
17.   Výsledky soutěže budou umístěny na webových stránkách www.coleman.cz, s uvedením: jména, příjmení a obce sídla výherce.
18.   Ceny nelze vyměnit za jiné, ani na místo nich požadovat jejich peněžité plnění. 
 
Ochrana osobních údajů
19.   Účastí v soutěži souhlasí soutěžící, který je fyzickou osobou, se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do databáze pořadatele jako správce a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele,  zejména pro nabízení produktů a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i pro zasílání
obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu do odvolání svého souhlasu.
20.   Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a potvrzuje, že poskytnutí jeho osobních údajů v rámci soutěže je dobrovolné, že má právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich odstranění z příslušné databáze apod.  Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a sídlo v médiích včetně internetu, propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží  a v souvislosti s podporou svých produktů s tím, že rovněž mohou být pořizovány a zveřejňovány i zvukové a obrazové záznamy  soutěžících, a to po dobu 2 let od ukončení soutěže.
 
Závěr
 
21.   Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn pravidla soutěže kdykoliv změnit či soutěž zrušit. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru. Výsledky v soutěži jsou konečné bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli. Nárok na výhru soutěžícímu nevznikne v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné nebo důvodné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalosoutěžního jednání ze strany některého ze soutěžících. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost
za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících se  soutěží, účastí v soutěži a získáním výher. Jakékoliv prezentace a vyhlášení soutěže je oprávněn provádět pouze pořadatel. Všichni soutěžící jsou těmito pravidly vázáni a na základě své účasti v soutěži se je zavazují dodržovat.
22.   Těmito  pravidly obchodní  společnost Coleman S.I., a.s.  nečiní  návrh na uzavření smlouvy ani veřejnou nabídku.
 
23.   Tato pravidla marketingové soutěže jsou pro všechny soutěžící závazná.
 
Ve Vsetíně, 13. 5. 2016
 
 
 

+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.