Zásady a chyby při oplechování parapetu - správná montáž | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasá

Zásady a chyby při oplechování parapetu

Datum:25.9.2015

Oplechování parapetu patří mezi základní klempířské konstrukce ve stavební výrobě. Mělo by se jednat o rutinní pracovní operaci, ale nejedná. Rozšířením sortimentu klempířského materiálu spolu s novými stavebními technologiemi vzniká celá řada nových podmínek, které je nutno při realizaci zohlednit. Z toho mohou pramenit chyby a nedostatky, které ovlivňují funkci a životnost parapetu.
Samostatnou kapitolou je realizace parapetních plechů pro tvarově zajímavé stavební otvory, například kruhová okna. Jde vždy o důležitý pohledový architektonický prvek. Podklad musí být rovný a pravidelný. Finální kompozice okna a plechu je působivá a podpoří vize architekta. Pro tyto klempířské práce by měla být vybrána firma s odpovídající praxí a zkušenostmi.

Co je základní funkcí parapetu?

Parapet chrání stavební konstrukci před působením vnějších vlivů (srážky dešťové, sněhové, působení větru). Parapet může plnit všechny tyto funkce pouze za předpokladu, že je správně vyroben a správně namontován.

Správná montáž parapetu zahrnuje tyto kroky:

1. Kontrola a příprava podkladu
Nejdůležitějším kontrolovaným parametrem je sklon podkladu 3° podle klempířské normy ČSN 733610 a samozřejmě kvalita podkladní vrstvy.

2. Výroba klempířského prvku – parapetu
Uzavřený tvar, žádné průstřihy v rozích. Započítáno vyložení parapetu přes okraj stavební konstrukce minimálně o 30 mm, svislý ohyb min. 50 mm. Ukončení parapetu na ostění. Ošetření ostrého detailu na koncích přesazení před hranu stavební konstrukce. Optimální je nechat si vyrobit parapet přímo na míru. Poté už je jednodušší pouze zahnout detaily.

3. Montáž
Dáváme přednost nepřímému kotvení nebo lepení pomocí lepidla. Při kotvení se vyhneme přímé perforaci parapetního plechu, abychom mohli garantovat funkční i materiálovou životnost celé konstrukce. Důležité je vyložení parapetu přes okraj stavebního otvoru a svislý ohyb (viz bod 2.)

4. Zabezpečení parapetu
Povrch parapetu je nutno ochránit před dalšími pracemi na stavbě působením omítky nebo malby ochrannou fólií v kombinaci se separační rohoží, která se hned po aplikaci omítky odstraní. Ideální je materiál, kde je ochranná fólie parapetu už součástí dodávky plechu.
 

Realizace stavebních prací je často náročná z časových důvodů a omezených finančních prostředků. Řemeslník si mnohdy usnadňuje a také zlevňuje řemeslnou práci tím, že nedodrží základní doporučení. To ale znamená pro investora do budoucna starosti s případnými opravami. 
 

Nejčastější chyby při montáži parapetů:

1. Parapet není vyspádovaný.
Na parapetu zůstává stát voda, která se může za určitých okolností vracet pod konstrukci.

2. Parapety se v rozích prostřihnou a zatmelí silikonem.
Vhodnější je v rohu udělat sklad, který se ohne přes roh. Místo je přirozeně vodotěsné do výšky zdvihu a do konstrukce se nemusí vnášet těsnicí prvek, který má nižší životnost než samotný plech.

3. Na rozích vyložení chybí vyztužení.
Pokud je parapet v konfrontační rovině, kde se člověk může opřít, může dojít k roztržení plechu, protože v daném místě vzniká velké vrubové napětí. Může dojít i ke zranění.

4. Chybné zapuštění parapetu do ostění.
U zateplovacích systémů je častou chybou napružení boční části parapetního plechu na omítku a pouze zatmelení vrchní spáry. Zateplení na bázi polystyrénu může změnit svůj objem a mezi parapetem a ostěním vznikne mezera. Mezera může vzniknout i vlivem dilatace plechu.

5. Dodatečné nevhodné podložení parapetu při finální omítce.
Mezi parapetem a podkladem vznikne vždy určitá spára. Při začišťování spáry se pod parapet zbytečně natlačí příliš mnoho materiálu a parapet se nadzvedne, vyboulí a vytvoří protispád.

6. Chyby při aplikaci doporučeného lepidla.
Doporučený způsob lepení parapetů je lepidlem Enkolit. Je potřeba dodržovat určitá pravidla daná výrobcem především při aplikaci na polystyrén. Doporučena je dostatečná výška stěrky s mřížkou a penetrace podkladu. Při nerespektování těchto zásad může dojít k poškození podkladu a následně uvolnění celé konstrukce. Znehodnotí se tak osvědčený způsob spolehlivé a kvalitní montáže oplechování.

7. Použití nevhodného lepidla.
Pro lepení parapetů nejsou vhodná lepidla, která se nenanáší celoplošně, jsou porézní nebo nejsou trvale pružná. Případně mají jiné nedostatky spojené s konkrétním klempířským materiálem. Pokud se klempíř rozhodne pro použití jiného lepidla, než doporučeného, měl by použití konzultovat s výrobcem konkrétního lepidla a od něj si vyžádat potřebné informace a podmínky použití. 
 
 
Oplechování parapetů i jiných stavebních konstrukcí tvoří na stavbě většinou malý objem, který však zásadně dotváří celkový vzhled realizovaného objektu. Je proto nutno dát těmto pracím stejný prostor a stejnou vážnost jako u částí stavby realizovaných cíleně jako pohledové. Parapety a oplechování objektu jsou po celou dobu životnosti vizuálně exponovaným prvkem, který buď přispívá k jeho dokonalosti, nebo je naopak trvalou skvrnou na celkovém dojmu. 
 

Štítky

Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.